ο Σύλλογος

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) Η  μελέτη, προστασία, βελτίωση, προαγωγή, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.
β) Η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η εξύψωση του πνευματικού, κοινωνικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των μελών του και γενικά της υπαλληλικής τους τάξης.
γ) Η ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή του Συλλόγου και των μελών του στα όργανα διοίκησης, ελέγχου, σχεδιασμού, κατάρτισης και εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και η συμμετοχή σε όργανα διοίκησης ή υπηρεσιακά, με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου, την προστασία των συμφερόντων του, την ισότιμη μεταχείρισή του με άλλους κλάδους και τη προστασία της ασφάλειας, υπαλληλικής και αξιοπρέπειας των μελών του.
2.    Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως ενδεικτικά:
α) Με παραστάσεις, διαμαρτυρίες, υποβολή υπομνημάτων, καταγγελίες, συγκεντρώσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες, και κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη Δικαιοσύνη .
β) Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών για κάθε εργασιακό, ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό θέμα που τα αφορά, καθώς και για τις νομοθετικές εξελίξεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο που επηρεάζουν τη θέση των μελών του  .
γ) Με τη συγκέντρωση και επεξεργασία προτάσεων και αποφάσεων των μελών του μέσω οργάνωσης συγκεντρώσεων διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, αποστολών στο εσωτερικό και το εξωτερικό και κάθε άλλης πρόσφορης εκδήλωσης.
δ) Με τη συνεργασία και επικοινωνία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ιδίως αυτές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και την ένταξή του ως μέλους ομοειδών δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του.